Bülten

  • YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ

    26/08/2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Kararı’nda, genel olarak kamu yararını ilgilendiren kuruluşların münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartları’nın (TMS) uygulanması zorunlu kılınmış, diğer işletmelerin TMS’yi uygulayıp uygulamayacakları konusu ise işletmelerin isteklerine bırakılmıştır.

    Devamı