BAĞIMSIZ DENETİM LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

BAĞIMSIZ DENETİM LİMİTLERİ 01/01/2018 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398’inci maddesi kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. Bakanlar Kurulu’nun 26.05.208 / 30432 tarih ve sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu karara göre; 2018 yılında üst üste iki hesap dönemi boyunca aşağıda belirtilen üç kıstastan en az ikisini karşılayan firmalar bağımsız denetime tabi olacaktır.

a) Aktif toplamı 35 milyon ve üstü TL

b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü TL

c) Çalışan sayısı 175 ve üstü

Bunun yanında Sermaye Piyasası Kurulunun mevzuatına tabi işletmeler herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabidir.

Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler :

a) Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası

b) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası

c) çalışan sayısı 50 kişi

Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan , günlük gazete yayımlayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan, EPDK düzenlemelerine tabi olan şirketler için ise eşik değerler;

a) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası

b)Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası

c)Çalışan sayısı 125 kişi

Olarak belirlenmiştir.

Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde ; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı , çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.