KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

A. KANUN’UN AMAÇ VE KAPSAMI:

Anayasa’nın 20.maddesinde düzenlenen “Herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak kişinin kendisi ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp, kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esaslı usuller kanunla düzenlenir.” hükmü ile herkesin kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkı Anayasal bir hak olarak Anayasamızda yerini almıştır.